Infocentrum

Aktuality

Ministryně spravedlnosti Helena Válková odeslala dopis předsedům koaličních stran s informací o průběhu přípravy novely občanského zákoníku. Legislativní tým ministerstva, vedený 1. náměstkem Robertem Pelikánem, konzultoval...

I během následujícího víkendu bude Ministerstvo spravedlnosti pokračovat v přípravách návrhu tzv. akutní novely občanského zákoníku. Ta má napravit nejproblematičtější pasáže nového kodexu, které již působí či do budoucna...

Na akciové společnosti vzniklé před 31. 12. 2000, jejichž základní kapitál nedosahuje k 1. 1. 2014 výše 2 mil. Kč, se podle expertní komise i po 31. 12. 2013 vztahuje čl. VIII bod 18 zákona č. 370/2000 Sb., a proto nejsou...

Záloha na výplatu podílu na zisku se podle expertů vypořádává vůči společníkovi nebo členovi, který je vlastníkem podílu, na který byla záloha vyplacena, ke dni splatnosti podílu na zisku.V případě akciové společnosti se...

Expertní skupina Kanceláře pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL) se usnesla na tom, že příplatek akcionáře do vlastního kapitálu akciové společnosti mimo základní kapitál není zákonem o obchodních korporacích upraven;...

Podle expertů je škoda způsobená advokátem nebo daňovým poradcem neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou škodou způsobenou v souvislosti s výkonem těchto profesí a povinnost k její náhradě se řídí přednostně...

Bude-li chtít právnická či fyzická osoba ze zahraničí v České republice provést určité právní jednání se zpřísněnou formou prostřednictvím zmocněnce, postačí taková forma plné moci, jež bude vyhovovat některému z právních řádů...

Podle stanoviska Expertní komise kanceláře pro aplikaci nové civilní legislativy jde při převodu vlastnického práva k věci se současným zřízením služebnosti k této věci o jediné právní jednání, které je, za předpokladu, že strany...

Podle expertní komise je vyplacení zálohy na výplatu podílu na zisku podle § 40 odst. 2 ZOK podmíněno tím, že obchodní korporace sestaví mezitímní účetní závěrku. Výplata zálohy na zisku je samostatným zákonným důvodem pro...

Podle stanoviska expertů není příplatek akcionáře do vlastního kapitálu akciové společnosti mimo základní kapitál zákonem o obchodních korporacích upraven; obdobně nebyl upraven ani obchodním zákoníkem. Na povaze příplatku...

Pro všechny obchodní korporace platí pro výplatu prostředků z jiných vlastních zdrojů (ostatní kapitálové fondy) podmínka zakotvená v § 40 odst. 1 ZOK, a sice že si takovou výplatou nesmí přivodit úpadek podle insolvenčního...

V případě koupě obchodního závodu podle stanoviska kupující nabývá vlastnické právo k nemovitostem, které tvoří obchodní závod, k okamžiku, kdy nabyl vlastnické právo k obchodnímu závodu jako celku. Vklad vlastnického práva..

Podle stanoviska Expertní skupiny KANCLu nový občanský zákoník nečiní rozdíl mezi oprávněným a neoprávněným podnikatelem. Podnikatel podnikající bez podnikatelského oprávnění, je-li zákonem vyžadováno, je považován se zřetelem k...

Ve sdělovacích prostředcích se objevily názory, že hmotněprávní a procesněprávní úprava postižení majetku patřícího do společného jmění manželů je ve vzájemném rozporu a že procesní úprava v občanském soudním řádu a...

Vyvstala pochybnost, zda v případech, kdy je pozemek pod budovou, v níž se nacházejí jednotky (byty / nebyty) v rukou odlišného vlastníka než jsou vlastníci jednotek (a stavba se z tohoto důvodu nestala soužástí...

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.