Zákony a stanoviska

Legislativní proces

Časové mezníky přípravy nového občanského zákoníku

Březen 2012 | Vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů
Nový občanský zákoník byl vyhlášen 22. března 2012 ve Sbírce zákonů v částce 33 pod číslem 89/2012 Sb.
pdf Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (3.4 MB, Adobe Acrobat dokument)

Únor 2012 | Podepsání zákona prezidentem republiky
Senát Parlamentu ČR projednal návrh zákona, nepřijal k němu však žádné usnesení. Prezident republiky pak nový občanský zákoník podepsal dne 20. února 2012.

Listopad 2011 | Schválení návrhu Poslaneckou sněmovnou ve 3. čtení
Po podrobném projednávání návrhu v ústavně právním výboru během celého léta a podzimu byl návrh ve znění pozměňovacích návrhů dne 9. listopadu 2011 schválen Poslaneckou sněmovnou. 

Červen 2011| Schválení návrhu Poslaneckou sněmovnou v 1. čtení
Poslanecká sněmovna schválila návrh v 1. čtení na své 19. schůzi dne 8. června 2011 a přikázala jeho projednání ústavně právnímu výboru.

Květen 2011 | Schválení návrhu vládou České republiky
Vláda ČR schválila na svém zasedání 18. května 2011 návrh nového občanského zákoníku svým usnesením č. 357 a návrh byl poté odeslán do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako sněmovní tisk č. 362.

Sněmovní tisk č. 362

Duben 2011 | Předložení návrhu Legislativní radě vlády
V souladu s plánem legislativních prací pro rok 2011 byl návrh nového občanského zákoníku spolu s návrhem zákona o obchodních korporacích a zákonem o mezinárodním právu soukromém odeslán dne 11. 4. 2011 Legislativní radě vlády k projednání.

pdf Návrh zákona (2.2 MB, Adobe Acrobat dokument) 

pdf Důvodová zpráva (2.9 MB, Adobe Acrobat dokument)

Únor – duben 2011 | Vypořádání došlých připomínek
V rámci meziresortního připomínkového řízení bylo k návrhu nového občanského zákoníku uplatněno zhruba 2500 připomínek. Z toho 1300 připomínek bylo označeno připomínkovými místy jako zásadní.

Vypořádání připomínek proběhlo na dvou úrovních – nejprve na úrovni ředitelů odborů, případně jimi pověřených zaměstnanců, a následně na úrovni náměstků příslušných ministrů, kde byly projednány zásadní rozpory.

Prosinec 2010 | Rozeslání do 2. připomínkového řízení
Návrh nového občanského zákoníku včetně zákona o obchodních korporacích byl znovu revidován v  rekodifikačních komisích (130 kB, Adobe Acrobat dokument) během podzimu 2010 a na konci tohoto roku rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Vzhledem k tomu, že jedno připomínkové řízení s nadstandardní lhůtou pro připomínky v trvání tří měsíců již v minulosti proběhlo, byla tentokrát stanovena obvyklá měsíční lhůta pro uplatnění připomínek.

Ministerstvo návrh rozeslalo nejen celé řadě povinných připomínkových míst, ale i dalším resortním organizacím a subjektům, včetně územních i profesních samospráv, nestátních neziskových organizací, zájmových spolků apod. K návrhu se mohla vyjádřit také odborná i laická veřejnost (skrze opětovně spuštěnou elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Připomínky veřejnosti naleznete  zde (192.8 kB, Adobe Acrobat dokument)).

Nejdůležitější změnou přijatou v návrhu občanského zákoníku v této fázi bylo zahrnutí úpravy bytového spoluvlastnictví do osnovy občanského zákoníku, která je nyní obsažena v zákoně č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

pdf Návrh zákona (1.7 MB, Adobe Acrobat dokument) 

pdf Důvodová zpráva (221.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

Leden 2009 | Předložení návrhu vládě
Ministerstvo spravedlnosti předložilo počátkem ledna 2009 návrh občanského zákoníku společně s návrhem zákona o obchodních korporacích a zákonem o mezinárodním právu soukromém vládě k dalšímu projednání.

pdf Návrh zákona (1.4 MB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Důvodová zpráva (2.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

Listopad 2008 | Jazykový posudek návrhu občanského zákoníku
Ministerstvo spravedlnosti si v listopadu roku 2008 nechalo zpracovat  posudek Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky (120.3 kB, Adobe Acrobat dokument). Z posudku vyplývá, že nový občanský zákoník je z obsahového hlediska dobře srozumitelný i pro běžné uživatele bez právního vzdělání. Z formálního hlediska Ústav pro jazyk český podtrhl, že je zákoník napsán kultivovaně a je uspokojivě dodržena jazyková pravopisná norma.

Ústav rovněž upozornil, že některé výrazové prostředky a pojmy jsou z hlediska dnešního českého jazyka zastaralé. Přitom Ústav zdůraznil, že opětovné zavádění nepoužívaných termínů může hrát i pozitivní roli, zejména pokud diskontinuita jejich užívání uměle vznikla za totalitního režimu. 

Květen 2008 | Rozeslání do oficiálního připomínkového řízení
V červenci 2007 Ministerstvo spravedlnosti požádalo 38 nezávislých expertů o posouzení návrhu, zda je způsobilý k rozeslání do připomínkového řízení. Toto neformální připomínkové řízení se neslo v konstruktivním duchu, převážná většina podpořila záměr, byť s řadou doporučení a připomínek.

Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo o dopracování návrhu a rozdělilo jej na deset částí. Ke každé z nich ustanovilo skupinu pdf expertů (minitým) (147.1 kB, Adobe Acrobat dokument), která měla za úkol připravit finální verzi návrhu.

Nad činností minitýmů měl dohled tzv.pdf  Řídící výbor (171.9 kB, Adobe Acrobat dokument), který společně s pdf rekodifikační komisí (130 kB, Adobe Acrobat dokument) zajišťoval kontinuitu a provázanost jednotlivých oblastí.

Činnost minitýmů byla ukončena v březnu 2008. Následně byl návrh dopracováván a rozeslán počátkem června 2008 do připomínkového řízení.

V připomínkovém řízení se k návrhu mohla mimo povinných připomínkových míst vyjádřit i nejširší veřejnost, a to prostřednictvím elektronické pošty. Za tímto účelem byla zřízena a fungovala elektronická adresa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Připomínky veřejnosti naleznete pdf zde (242.1 kB, Adobe Acrobat dokument).

Vzhledem k mimořádnému významu občanského zákoníku byla stanovena lhůta pro sdělení připomínek v délce 90 dní, tedy lhůta trojnásobná oproti běžnému legislativními procesu.

Květen 2007 | Představena druhá verze návrhu
V období dvou let byly pod patronací Ministerstva spravedlnosti, ale i celé řady dalších institucí (zejména Právnické fakulty v Praze a Olomouci, Ústav státu a práva AV ČR) pořádány konference a diskusní fóra týkající se přípravy návrhu nového občanského zákoníku, mnohdy s mezinárodní účastí. Výsledky těchto debat byly průběžně analyzovány a zapracovávány zpracovateli ve spolupráci s pdf rekodifikační komisí (130 kB, Adobe Acrobat dokument).

Dne 19. 5. 2007 byla představena II. verze návrhu, která již byla z legislativního hlediska připravena k rozeslání do oficiálního připomínkového řízení.

pdf Návrh zákona a důvodové zprávy (4.9 MB, Adobe Acrobat dokument)

Leden 2005 | Představena první verze návrhu
Poté, co bylo vypracováno paragrafové znění prvních dvou částí návrhu občanského zákoníku, pověřil ministr Pavel Rychetský JUDr. Miloše Tomsu, CSc. vedením reorganizované pdf rekodifikační komise (130 kB, Adobe Acrobat dokument), která spolu s autory diskutovala navrhovaná řešení, a pomáhala tak dotvořit jejich optimální podobu.

Průběžné návrhy jednotlivých paragrafů byly zveřejňovány na internetu a bylo tak umožněno nejširší veřejnosti se již v prvopočátcích spolupodílet na přípravě nového kodexu.

Dne 17. 5. 2005 představilo Ministerstvo spravedlnosti veřejnosti první verzi návrhu nového občanského zákoníku a zahájilo k němu veřejnou diskusi.

pdf Návrh zákona a důvodové zprávy (2.8 MB, Adobe Acrobat dokument)

Duben 2001 | Schválen věcný záměr
Od devadesátých let působila při Ministerstvu spravedlnosti ČR komise pro rekodifikaci občanského práva tvořená zástupci široké právnické veřejnosti (advokáti, notáři, soudci i akademičtí pracovníci). V roce 2000 pověřil tehdejší ministr spravedlnosti Otakar Motejl dva z jejích členů, profesora Karla Eliáše a docentku Michaelu Zuklínovou, přípravou věcného záměru nového občanského zákoníku. Věcný záměr určil koncepci budoucího zákoníku a základní obrysy řešení klíčových institutů.

Návrh záměru byl v pdf rekodifikační komisi (130 kB, Adobe Acrobat dokument) podrobně projednán zástupci všech právnických profesí.

Usnesením č. 345 ze dne 18. 4. 2001 schválila Vláda ČR věcný záměr nového občanského zákoníku.

Autorský tým pod vedením hlavního zpracovatele prof. Dr. JUDr. Karla Eliáše (více informací níže), byl v další odborné práci spočívající v přípravě paragrafovaného znění návrhu nového občanského zákoníku vázán schváleným věcným záměrem.

Rok 2000 | Věcný záměr z roku 2000
pdf Věcný záměr z roku 2000 (751.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

Stručně o hlavním zpracovateli návrhu nového občanského zákoníku

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

Prof. Dr. JUDr. Karel EliášProfesor Eliáš je jedním z nejuznávanější českých právníků. Tento významný právní vědec se již desítky let specializuje na oblast soukromého práva, a to jak formou právního výzkumu a legislativní činnosti, tak jako zanícený vysokoškolský pedagog. Bez zmínky nemůže zůstat ani jeho rozsáhlá publikační činnost. V roce 2004 mu Jednota českých právníků udělila stříbrnou medaili Antonína Randy a v roce 2007 od České advokátní komory cenu Právník roku 2006 v oboru občanské právo.

Profesor Eliáš absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (1979), dvě postgraduální studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1988 až 1989 a 1997) a dosáhl titulu JUDr. (1981). V rámci specializace na „obchodní právo" pak postupně získal několik vědeckých hodností – Dr. (1997), docent (1998), profesor (2002).

Jeho odborná kvalifikace byla mj. oceněna tím, že roku 1993 mu bylo svěřeno vedení katedry obchodního práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Současně je Karel Eliáš vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR v Praze. Byl poctěn i členstvím ve vědeckých radách všech právnických fakult v České republice. Dále působí jako člen rekodifikační komise pro soukromé právo při Ministerstvu spravedlnosti ČR a také jako zkušební komisař České advokátní komory pro obchodní právo.

Profesor Karel Eliáš je autorem a spoluautorem mnoha desítek knih, jakož i nespočetných odborných statí uveřejněných v odborných právních časopisech. Za nejvýznamnější knihy jmenujme z poslední doby tituly: Principy a východiska nového kodexu soukromého práva (2001), 5. vydání (2007) Kurs obchodního práva (vysokoškolská učebnice o čtyřech dílech); či Velký akademický komentář k občanskému zákoníku (2008).

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.