Informace

Ministerstvo spravedlnosti odeslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o řízení před rozhodčí komisí spolku. Návrh je předkládán v návaznosti na nový občanský zákoník. Nutnost připravit navrhovanou úpravu vyplývá z § 267 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Toto ustanovení předpokládá, že řízení před rozhodčí komisí spolku bude předmětem úpravy jiného právního předpisu. Text návrhu zákona naleznete ZDE. Důvodová zpráva je k dispozici ZDE.

Nový občanský zákoník předpokládá, že rozhodčí komise spolku, bude-li zřízena, bude řešit spory mezi členem a spolkem ve věci placení členských příspěvků, ve věci vyloučení společníka ze společnosti a v dalších věcech, které určí stanovy. Návrh je v souladu s novým občanským zákoníkem koncipován jako alternativa k soudnímu řízení. Ve své podstatě se jedná o druh rozhodčího řízení, kdy pravomoc rozhodčího orgánu je založena přímo ze zákona. Návrh se snaží zachovávat principy spolkové samosprávy.

Základní teze navrhovaného zákona jsou následující:

  • zakotvují se základní procesní pravidla pro řízení před rozhodčí komisí spolku,
  • zákonná pravidla upravující postup jsou dispozitivní, není důvodu bránit stanovám vymezit vlastní individuální pravidla, která lépe vyhovují danému spolku,
  • procesní pravidla však musejí respektovat zásadu rovnosti stran,
  • návrh zákona vychází z principu neveřejnosti jednání, neboť není v zájmu spolkové samosprávy, aby se její záležitosti projednávaly veřejně,
  • zakotvuje se, že zahájením řízení se staví promlčecí a prekluzívní lhůty,
  • navrhuje se zakotvit subsidiární použitelnost občanského soudního řádu,
  • rozhodnutí rozhodčí komise se zakládá vykonatelnost (rozhodnutí bude možné vykonat v souladu s jinými právními předpisy),
  • nastavuje se možnost soudu přezkoumat rozhodnutí rozhodčí komise.

 

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.