Infocentrum

Vláda dnes schválila průlomovou a zásadní změnu v soukromoprávní oblasti, kterou připravilo ministerstvo spravedlnosti. Soukromé právo zahrnuje občanský zákoník, zákon o obchodních společnostech a družstvech a zákon o mezinárodním právu soukromém. Takto rozsáhlá rekodifikace nemá v moderních dějinách České republiky obdoby.

Současný občanský zákoník z roku 1964 je zastaralý, založený na socialistickém chápání soukromoprávních vztahů, zbylé dva zákony už nejsou s to reagovat na rychle se vyvíjecí svět podnikání a mezinárodního práva. „Nově navrhované kodexy jsou hodnotovým odrazem dnešní moderní demokratické společnosti. Největších změn doznal bezesporu občanský zákoník. Chtěli jsme, aby jeho podstatou byla především ochrana člověka a zároveň aby dával jednotlivci větší svobodu při utváření vlastního právního postavení,“ uvádí Jiří Pospíšil.

Občanský zákoník

Návrh nového občanského zákoníku má umožnit občanům, aby se v soukromoprávních situacích chovali přirozeně a zařídili se tak, jak skutečně potřebují. Zároveň dbá na rozumnou ochranu těch, kteří jsou slabší stranou. Zákon zahrnuje oblast statusového práva osob (osobnost, svéprávnost), rodinnné právo, oblast absolutních práv majetkových (vlastnictví, držba, služebnosti, dědické právo) a právo závazkové.

Nad rámec běžného přípomínkového řízení dalo ministerstvo spravedlnosti možnost vyjádřit se k návrhu také široké veřejnosti. Zhruba třetina z více než 3 000 došlých připomínek byla relevantní a řada z nich se v kodexu skutečně promítla. „Podobné normy nelze vytvářet pouze na státní nebo profesní úrovni, je třeba znát názory veřejnosti, zajímat se o ně a nechat se jimi inspirovat. To je základ demokratické společnosti,“ komentuje Jiří Pospíšil.

Zákon o obchodních společnostech a družstvech

Návrh reaguje na novou úpravu občanského zákoníku a stanovuje určité odlišnosti typické pro podnikatelský svět. Ruší duplicitu institutů občanského a obchodního práva, která přetrvává v dosud platných zákonech. Nová úprava liberalizuje obchodní právo, čímž vyhovuje celoevropskému vývoji. Cílem je vytvoření systému, který neomezuje podnikání a zároveň poskytuje větší ochranu některým znevýhodněným skupinám (např. menšinoví společníci, věřitelé apod.).

Zákon o mezinárodním právu soukromém

Účelem zákona o mezinárodním právu soukromém je především stanovit pravidla pro řešení případů s mezinárodním prvkem. Stěžejní náplní je úprava kolizních norem, které stanovují pravidla pro právní způsobilost, právní jednání, manželství, poměry mezi rodiči a dětmi, partnerství, osvojení, věcná práva, dědictví, cenné papíry a závazková práva. Nově se zde řeší např. otázka kvalifikačního problému, jež v dosud platném zákoně nebyla nijak upravena a jež představuje jednu z nejsložitějších oblastí mezinárodního práva soukromého. Návrh dále obsahuje právní pomoc ve styku se zahraničím, pravidla pro řízení o úpadku s mezinárodním prvkem či ustanovení o rozhodčím řízení s mezinárodním prvkem.

Veronika Ludvíková, tisková mluvčí

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.