Infocentrum

Poslanecká sněmovna dne 9. 11. 2011 ve třetím čtení schválila návrh nového občanského zákoníku. Schválený návrh je výsledkem jedenáctileté práce rekodifikační komise ministerstva spravedlnosti. Přináší novou, moderní úpravu soukromoprávních vztahů, mezi jejíž hlavní přínosy patří například větší důraz na úpravu osobnostních práv, podpora principu svobodné vůle či jednotná úprava závazkového práva. 

 

Současná platná úprava soukromého práva nevyhovuje dnešním poměrům, a tím spíše ani poměrům budoucím. Jako příklady nevyhovujících institutů lze uvést preferenci státního (dříve socialistického) vlastnictví, neodůvodněné nadužívání ustanovení, od kterých se občan nemůže odchýlit, zásadní podcenění osobních a osobnostních práv či velmi široce formulované důvody pro absolutní neplatnost právních úkonů, které nepřihlížejí k vůli jednajících. Platný občanský zákoník navíc neupravuje soukromoprávní vztahy v jejich souhrnu, jak by se dalo předpokládat, ale zaměřuje se především na vztahy majetkové. Například rodinně-právní vztahy pak upravuje samostatný zákon o rodině, obchodně-právní závazkové vztahy řeší obchodní zákoník.

 

Smyslem navrhovaných změn je zejména větší komplexnost a systematičnost úpravy soukromoprávních vztahů, její zpřesnění a zjednodušení. Na tvorbě nového občanského zákoníku se podílela komise nezávislých expertů pod vedením profesora Karla Eliáše, která vznikla v lednu 2000. Věcný záměr občanského zákoníku schválila vláda v dubnu 2001. Samotný návrh kodexu pak vláda schválila v květnu letošního roku.

 

Návrh nového občanského zákoníku má pět částí. První část se věnuje právnímu postavení člověka jako jednotlivce. Druhá část upravuje rodinné právo – například institut manželství a práva a povinnosti manželů, rodičů i dětí. Třetí část se týká tzv. absolutních majetkových práv – vymezuje držbu, vlastnictví, spoluvlastnictví, věcná práva k cizím věcem, správu cizího majetku a dědické právo. Čtvrtá část se zabývá relativními majetkovými právy a řeší vznik závazků a jejich obsah, zajištění a zánik. Poslední část kodexu upravuje ustanovení společná, přechodná a závěrečná – zejména pravidla přechodu ze současné právní úpravy na nový právní pořádek.

 

                                                                                                                        Tereza Palečková, tisková mluvčí ministerstva spravedlnosti

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.