Infocentrum

Poslanecká sněmovna má na své 51. schůzi od 5. února 2013 projednat návrh poslanců KSČM na odklad účinnosti nového občanského zákoníku o jeden rok (sněmovní tisk 839). Vláda vyslovila s tímto návrhem nesouhlas. Ministerstvo spravedlnosti činí veškeré přípravy k dodržení účinnosti NOZ k 1. lednu 2014. Důvody pro zachování účinnosti NOZ a rizika případného odkladu jsou následující:

- NOZ (zákon č. 89/2012 Sb.) je splněnou justiční prioritou této vlády,

- NOZ je od 22. 3. 2012 platným právem, veřejnost s ním počítá a připravuje se na něj,

- ve všech právních oblastech a profesích probíhají již od minulého roku školení, NOZ je dominantním tématem v odborném tisku, vyučuje se na právnických fakultách, využívá se již dnes pro výklad práva, připravují se komentáře,

- velké společnosti, banky a pojišťovny již zahájily úpravy smluvních dokumentací, obchodních podmínek i organizace a softwaru, investovaly do příprav značné prostředky a energii a chtějí využívat nové možnosti, které jim NOZ nabízí,

- NOZ zlepšuje podmínky pro podnikání, odstraňuje dvoukolejnost závazkového práva, poskytuje stranám větší smluvní svobodu a nabízí nové instituty, které činí náš právní řád konkurenceschopným (zrychlení zakládání obchodních společností přímými zápisy do rejstříku, opuštění základního kapitálu v s.r.o., rozšíření možností správy akciové společnosti, zvýšení odpovědnosti statutárních orgánů, institut rodinného závodu, návrat k superficiální zásadě, trust, právo stavby, možnost volnější organizace obchodního závodu, prodej závodu, pacht závodu, postoupení smlouvy, podrobnější pravidla pro správu cizího majetku, sjednocení principu ochrany dobré víry nabyvatele, zlepšení ochrany věřitele novými pravidly pro promlčení, dědění dluhů, vůči manželům či liberálnější pravidla pro zajištění dluhů zástavním právem, zajišťovacím převodem práva či finanční zárukou),

- NOZ přináší náhradu roztříštěného soukromého práva moderním liberálním kodexem, který odpovídá standardům evropské právní kultury; ČR je jednou z posledních zemí postkomunistické Evropy, která přijala nový občanský zákoník,

- NOZ založil legitimní očekávání veřejnosti přechodnými ustanoveními, která umožňují jeho využívání na všechny smlouvy a dědické i osobnostní instituty již od platnosti zákona,

- NOZ zakládá a posiluje práva lidí, dává jim nové právní možnosti, které dosud neměli; posiluje ochranu slabšího včetně práv osob se zdravotním postižením, rozšiřuje nároky poškozeného (náhrada nehmotné újmy, náhrada ceny zvláštní obliby aj.); přináší dosud chybějící úpravu statusových otázek fyzických a právnických osob, posiluje vůli zůstavitele spočívající v mnohem větším počtu možností, jak naložit se svým majetkem pro případ smrti (např. možnost uzavírání dědických smluv, zřizování odkazů, určování podmínek závěti, ale i možnost zřeknutí se dědictví už za života zůstavitele apod.), přináší nové možnosti v oblasti rodinného práva a ochrany dětí (např. osvojení zletilého, preference náhradní péče před ústavní péčí, zřízení opatrovnické rady aj.), posiluje postavení spotřebitele v souladu s evropskými trendy, opouští formálnost smluvních vztahů a princip absolutní neplatnosti právních úkonů, narovnává právní postavení zvířat do evropského standardu ad.

- na NOZ reaguje další legislativa, která je připravována podle stavu právního řádu k 1. 1. 2014,

- MSp a Justiční akademie realizují od r. 2012 evropský vzdělávací projekt k NOZ za téměř 20 mil. Kč naplánovaný k účinnosti 1. 1. 2014,

- vláda vyjádřila nesouhlas s odkladem účinnosti NOZ (839/1), o s termínem 1. 1. 2014 počítá plán legislativních prací vlády na doprovodné legislativě všech resortů.
Rizika případného odkladu účinnosti nového občanského zákoníku (NOZ) k 1. 1. 2015

- NOZ byl schválen vládou a předkládán do Parlamentu s návrhem účinnost od 1. 1. 2013; v závěru legislativního procesu již došlo k odkladu účinnosti na 1. 1. 2014 právě s argumentem dostatečné legisvakanční lhůty pro přípravu (ta dosahuje téměř dvou let),

- odklad o další rok nevyřeší problémy, jimiž se odůvodňuje, nezvýší připravenost, ale naopak naruší očekávání a právní jistotu veřejnosti,

- odklad účinnosti za funkční období této vlády způsobí zastavení příprav, nedůvěru ohledně dalšího vývoje a všeobecné vyčkávání na volby a ustavení nové vlády a její kroky,

- nutnost předělávat doprovodnou legislativu podle stavu právního řádu k 1. 1. 2015,

- nutnost urychlené implementace některých evropských směrnic jiným způsobem, zejm. směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů do stávajícího občanského zákoníku,

- nutnost předělávat vzory smluvní dokumentace podle stavu právního řádu k 1. 1. 2015,

- nutnost dalších školení, neboť odborná veřejnost kodex zapomene, nebude-li jej aplikovat,

- narušení jiných záměrů spojených legislativně s NOZ, např. řešení anonymních akcií, přijetí nového katastrálního zákona, zatraktivnění právního prostředí ČR pro zahraniční fondové investory aj.,

- oddálení nabytí nových možností a práv příznivých pro občany, oddálení právního prostředí příznivějšího pro podnikatele, včetně zahraničních investorů,

- s ohledem na krátký čas 1. 1. 2015 od nástupu nové vlády vzniká enormní riziko dalšího odkladu a pokračující právní nejistoty,

- vzniká riziko vážného narušení liberálního pojetí a celé koncepce NOZ více či méně rozsáhlými novelami ještě před jeho účinností,

- není vyloučeno ani riziko úplného zrušení NOZ ještě před jeho účinností.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.