Infocentrum

Vláda na svém jednání dne 27.2.2013 schválila velkou část doprovodné legislativy, která navazuje na rekodifikaci soukromého práva. Konkrétně vláda schválila návrh nového zákona o zvláštních řízeních soudních, návrh novelizace občanského soudního řádu, návrh novelizace insolvenčního zákona a návrh doprovodného zákona. Všechny tyto zákony mají za cíl uvést v život nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém, které již byly schválené a mají být účinné od 1. 1. 2014.

1) Asi nejvýznamnější změnou v souvislosti s harmonizací procesních předpisů je rozdělení úpravy civilních soudních řízení do dvou samostatných zákonů, kdy občanský soudní řád bude nově upravovat pouze řízení sporná a zcela nový zákon o zvláštních řízeních soudních bude upravovat řízení nesporná a jiná zvláštní řízení, a to za subsidiárního použití občanského soudního řádu. Podle tohoto zákona se bude nově postupovat například v opatrovnických věcech, v řízení o pozůstalosti, ve věcech ochrany proti domácímu násilí či ve věcech péče soudu o nezletilé.

Text návrhu novely občanského soudního řádu včetně důvodové zprávy naleznete ZDE.

Text návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních včetně důvodové zprávy naleznete ZDE.

2) Novelizace insolvenčního zákona nezapracovává pouze změny týkající se harmonizace s novým občanským zákoníkem, ale přináší i změny koncepčního rázu, jako je například nový způsob určování insolvenčních správců, nebo zavedení společného insolvenčního návrhu manželů spojeného s návrhem na povolení oddlužení.

Text návrhu novely insolvenčního zákona včetně důvodové zprávy naleznete ZDE. Platné znění s vyznačením změn naleznete ZDE.

3) Konečně největší balík změn představuje návrh doprovodného zákona. Obsahuje novely 71 stávajících právních předpisů, kde je třeba reagovat na nové instituty obsažené v novém občanském zákoníku (například zrušení stávajícího zbavování způsobilosti k právním úkonům a jeho nahrazení institutem omezení svéprávnosti či přizpůsobení rejstříku zástav novému občanskému zákoníku).

Text návrhu doprovodného zákona včetně důvodové zprávy naleznete ZDE.

Všechny návrhy zákonů nyní musí projednat Parlament, budou předloženy na program březnové schůze Poslanecké sněmovny. Účinnosti by měly nabýt společně s rekodifikací soukromého práva, tedy 1. ledna 2014.

Dále vláda uložila ministru spravedlnosti ve spolupráci s ministrem vnitra předložit návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob s tím, že do něj bude zapracována i právní úprava rejstříku spolků. Byl tak odmítnut samostatný návrh zákona o rejstříku spolků, který uvažoval o ponechání agendy spolků v působnosti Ministerstva vnitra. V následujících týdnech vláda projedná i další návrhy zákonů, související s rekodifikací soukromého práva, a sice návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti a návrh zákona o řízení před rozhodčí komisí spolku.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.