Infocentrum

Návrh je předkládán v návaznosti na nový občanský zákoník. Nutnost připravit navrhovanou úpravu vyplývá z § 147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Toto ustanovení předpokládá, že jiný právní předpis podrobněji upraví podmínky, které musí veřejně prospěšná právnická osoba splnit, aby získala právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku. Návrh zákona stanoví podrobnosti a podmínky pro zápis statusu veřejné prospěšnosti. To zejména z toho důvodu, že při stanovení těchto podmínek již je nutné mezi právními formami právnických osob rozlišovat. Taková míra podrobností není pro občanský zákoník vhodná. Kromě toho je navrhovaná úprava spíše veřejnoprávního charakteru. Cílem předkládané právní úpravy je především upravit podmínky, za kterých může právnická osoba nabýt statusu veřejné prospěšnosti a též účinky pozbytí statusu veřejné prospěšnosti.

Základní teze navrhovaného zákona jsou následující:

- Zakotvují se základní podmínky kladené na právnické osoby týkající se zejména:

  • předmětu činnosti,
  • obsahu zakladatelského právního jednání,
  • způsobu nakládání se ziskem,

- rozvedení obecných znaků veřejně prospěšné činnosti vč. demonstrativního výčtu v úvahu přicházejících činností,
- podrobnosti zápisu statusu veřejné prospěšnosti,
- úprava práv a povinností právnických osob se statusem veřejné prospěšnosti,
- následky zahájení řízení o odnětí statusu a pozbytí statusu veřejné prospěšnosti.

Návrh zákona včetně důvodové zprávy je k dispozici ZDE. Projednávání sněmovního tisku lze sledovat ZDE.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.