Infocentrum

V minulých dnech se objevily v některých sdělovacích prostředcích spekulace týkající se dalšího osudu dvouleté záruční lhůty na zboží v souvislosti s novým občanským zákoníkem, který má být účinný od 1. ledna 2014.

Nový občanský zákoník totiž nepoužívá pojem záruka či záruční doba ve smyslu § 619 a násl. stávajícího občanského zákoníku, obsah práv a povinností kupujících a prodávajících však zůstává v podstatě zachován. Stávající i nová úprava je navíc plně v souladu s věcně odpovídající směrnicí EU (1999/44/ES).

"Nedomníváme se, že by práva kupujícího měla být novým občanským zákoníkem omezena," řekl k tomu náměstek ministra spravedlnosti František Korbel.

Problematikou zákonných záruk na zboží se zabývala společná pracovní skupinu zřízená Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem spravedlnosti, kterou vedli náměstek ministra spravedlnosti pro legislativu František Korbel a náměstek ministra průmyslu obchodu Tomáš Hajdušek, jenž má v gesci podnikání a ochranu spotřebitele.

"Na tomto názoru panuje mezi oběma ministerstvy shoda. Spotřebitelé by měli mít možnost stejně jako dnes uplatnit právo na odpovědnost za vady po dobu dvou let," doplnil náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Hajdušek.

I po 1. lednu bude nadále platit základní pravidlo, že prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc nemá při převzetí vady (§ 616 OZ a § 2161 NOZ). Zejména odpovídá kupujícímu za to, že věc má vlastnosti, které si strany ujednaly. Chybí-li takové ujednání, pak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, případně které prodávající či výrobce uvádí v reklamě. Dále prodávající odpovídá za to, že se věc hodí k účelu, který pro její použití uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Dle ustanovení § 2165 kupující bude moci stejně jako dnes uplatnit práva z vady, která se u spotřebního zboží vyskytne v době 24 měsíců od jeho převzetí. S uplatněným právem z vady souvisí odpovědnost prodávajícího vadu řešit. Tuto odpovědnost má prodávající i dnes (srov. § 620 OZ a § 2165 NOZ). Pokud jde o délku trvání odpovědnosti, je potvrzena i ustanovením, podle kterého si smluvní strany nemohou sjednat kratší dobu pro uplatnění práv z odpovědnosti. Pokud by tak učinily, k takovému ujednání by se nepřihlíželo (§ 2168 NOZ).

K určitým změnám oproti stávajícímu stavu dochází při uplatnění práv kupujícího za vady. Např. nově bude mít spotřebitel možnost kdykoliv požadovat slevu z kupní ceny, což lze chápat jako rozšíření práv spotřebitelů (viz § 2169 NOZ ve srovnání s § 622 OZ). Tato možnost je plně v souladu s výše citovanou směrnicí, která umožňuje členským státům přijmout právní úpravu pro spotřebitele příznivější.

14. 5. 2013 Tiskový odbor ministerstva spravedlnosti

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.