Infocentrum

Ministerstvo spravedlnosti uspořádalo dne 21.5.2013 v budově Justiční akademie na Hybernské ulici 18 v Praze kulatý stůl na téma Právní úprava spolků v novém občanském zákoníku: Transformace, zápisy do rejstříku, veřejná prospěšnost atd. Program kulatého stolu naleznete ZDE. Audiozáznam z průběhu kulatého stolu naleznete ZDE. Videozáznam je k dispozici ZDE .

Smyslem semináře bylo obecně i na konkrétních příkladech představit právní úpravu spolků, uvést na pravou míru některé tradované fámy a ozřejmit i zásadní výkladové nejasnosti. Během tříhodinového setkání se k problémům spjatým se „spolkovou legislativou" postupně vyjádřilo sedm právnických expertů. Na seminář si udělali čas náměstek ministra spravedlnosti František Korbel, hlavní autor nového občanského zákoníku (NOZ) Karel Eliáš, Ivo Telec z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Kateřina Ronovská z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, hlavní autor zákona o obchodních korporacích Bohumil Havel, advokátka Lenka Deverová a Petr Pavlok, předseda Rozhodčí a smírčí komise Junáka. Za jeden stůl s nimi usedl prezident Asociace veřejně prospěšných organizací Marek Šedivý. Výklad a odborné úvahy se týkaly mnoha termínů, jejich definic i vzájemných vazeb. Následovala dlouhá série dotazů od přítomných, která ukázala, nad čím si lámou lidé v neziskovkách hlavu, v čem tápou a kde třeba mohou hledat řešení.

Prof. Karel Eliáš, hlavní autor nového občanského zákoníku, se snažil vysvětlit šíři možností, které zákoník dává. Zdůraznil, že v oblasti právnických osob NOZ nenařizuje jediné správné řešení, ale nabízí určitou variabilitu cest. A tak je možno k určitým činnostem založit spolek nebo nadaci, nadační fond nebo ústav atd. Je na každém, aby si zmapoval klady a zápory jednotlivých cest a hledal optimální řešení. Svůj příspěvek uzavřel JUDr. Eliáš slovy: „A to je i poselství § 3 odstavce 1 NOZ, který v podstatě říká: Dělejte si co chcete, hlavně neškoďte ostatním."

Doc. Kateřina Ronovská se věnovala „transformaci spolků". „Nazvala jsem ten stav, který zavládl v neziskovém sektoru, „transformační fobií" – někdo vyvolal pocit, že by se nutně každý měl někam, nejlépe okamžitě, na něco přeměnit..." a pokusila se vysvětlit, že není třeba se stresovat, neboť základním rysem transformace je, že se právnická osoba nezrušuje, nezaniká, a téměř nic se nemění... Pro většinu sdružení platí tzv. automatická transformace, kdy se občanská sdružení s novým zákoníkem „překlopí" do právní formy spolku, podobná je i přeměna nadace a nadačního fondu podle NOZ. Dále vyjmenovala, které právní formy se v co mohou změnit podle kterých předpisů a zákonů a zda se tak děje automaticky nebo se mohou subjekty samy rozhodnout o změně pravidel.

Prof. Ivo Telec vysvětloval základní principy nového spolkového práva. Zmínil především dobrovolnost ve fungování spolků, možnost zřídit samosprávu, možnost mít či nemít příspěvky, vklady a majetek, ručení hlavního spolku za spolky pobočné i otázku vedlejší hospodářské činnosti a zisku.

Doc. Bohumil Havel se věnoval změně spolků a pobočných spolků. Upozornil, že je možno vyčkat, v klidu si projít zákon a pak upřesnit vnitřní dokumentaci – a na to jsou tři roky času. Vysvětlil také, proč je třeba evidence spolků v rejstříku, ale i jejich pobočných spolků. „Existovaly? Existují. Nic se nemění. Mají pouze povinnost se nechat zaevidovat do veřejného rejstříku. Do 2 let. Nic víc, než provést evidenci. Protože ta je potřebná. Právnická osoba s námi nějak komunikuje, my ji nevidíme, my potřebujeme data, abychom byli schopni na ni mluvit, a to je: kdo za ni jedná, kde má sídlo, jaká je činnost," a dále upřesňuje, že jde jen o několik položek. „Po prostudování OZ zjistíte, že skutečných změn je minimum, " dodal. Dále se doc. Havel dotkl problematiky ručení pobočných spolků, konkrétně upřesnil, že je-li pobočný spolek zapsán, ručí hlavní spolek v rozsahu vymezeném stanovami. Jinými slovy: spolek nemusí mít ručení – anebo může mít obrovské. Nakonec objasnil pojmy podnikání, výdělečné činnosti a zisku. Vysvětlil, že podle NOZ bude spolek „nepodnikatel", a pouze v té jedné části, která se týká třeba provozu ubytovny, může být chápán jako podnikatel: „Podnikání – historicky – vede nejen k tomu, že dosáhnu zisk, ale také že ho rozdělím mezi členy nebo zřizovatele... Zisk je zisk. Příjem je něco jiného. Výdělek je něco jiného. Vždycky je ten zisk. A zisk znamená, že ho mám. A když ho nemám, tak ho nemám. I kdybych jinak vydělával dost peněz. Protože ho nemusím mít, jelikož mám náklady, které jsou s tím spojeny. Je třeba si uvědomit, že zákon nepaušalizuje... Dává možnost úvahy, jestli ten jejich ekonomický efekt je skutečně zisk nebo je to pouze příjem. Nebo výdělek."

Po první části následovala diskuze, ve které se opakovaly dotazy k ručení pobočných spolků (které vyplývá vesměs ze stanov spolku), vedení seznamu členů (které není povinné), nebo upřesnění požadavku členské schůze.

Ve druhé části setkání hovořil Ing. Marek Šedivý o možnosti přeměny občanských sdružení podle účelu na o.p.s. – tedy na obecně prospěšné společnosti.

JUDr. Lenka Deverová se věnovala otázce činnosti spolku, která se může vztahovat i k nečlenům, což porovnala i s historií již z dob Rakouska-Uherska, kdy spolky byly zřizovány právě pro veřejné účely.

Mgr. Petr Pavlok upřesnil terminologii činnosti spolků, kdy jednotlivé pojmy jako účel, činnost nebo zisk opřel o konkrétní paragrafy NOZ.

V závěrečné diskuzi se hovořilo zejména na téma dotací, které jsou významým zdrojem prostředků část neziskových organizací. Zazněly například obavy, že u některých typů právnických osob podle NOZ nebudou mít dosavadní příjemci na dotace nárok, případně že přejmenování může být pro přerozdělování dotací problémem. Další dotazy se týkaly vymezení hlavní a vedlejší činnosti spolků, otázce kolektivních členů svazů a obdobných individuálních problémů jednotlivých neziskovek.

Na závěr se z pléna ozvala chvála na adresu řečníků a poděkování za uspořádání tohoto setkání, kde se mnohé otázky, doposud přetřásané v kuloárech, objasnily. Ze strany zástupců ministerstva spravedlnosti zazněl nakonec příslib řešení těch otázek a připomínek, v nichž ještě není zcela jasno, pokud možno ve prospěch neziskových subjektů. Dále MSp přislíbilo publikování výkladových stanovisek, která by měla situaci zpřehlednit, dále pak komunikaci a koordinaci s ostatními ministerstvy.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.