Infocentrum

Problematický § 441 nového občanského zákoníku předepisoval, aby některé plné moci měly formu notářského zápisu. Z nového usnesení Nejvyššího soudu (NS) ale vyplývá, že postačí, je-li plná moc udělena písemně a je-li současně podpis zmocnitele úředně ověřen. Obdobnou úpravu paragrafu ovšem navrhovalo Ministerstvo spravedlnosti ve své „urgentní“ novele. Ačkoliv NS svým usnesením vyhověl námitkám z praxe, vnáší zásadní nejistotu do celého právního prostředí České republiky.

Nejedná se o banální interpretační problém, opravu technické chyby či vyjasnění nepřesností. Vždyť Nejvyšší soud význam paragrafu zcela otočil, prolomil jeho původní význam. V situaci, kdy část politické reprezentace i odborné veřejnosti novelizaci zákoníku tvrdošíjně odmítá a NS musí přistupovat k podobným rozhodnutím, nutně dochází k rozkolísání právních jistot. Nevíme, čemu z NOZ můžeme věřit, co platí, a co ne,“ zdůraznil první náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán.

Nevhodné či nejasné paragrafy jsou pak Nejvyšším soudem vykládány proti jejich původnímu obsahu, což je situace, před kterou jsme varovali,“ doplnil. „Již v létě tohoto roku, kdy jsme předložili první návrh verzi novely NOZ, jsme navrhli obecně stanovit, aby pro některá právní jednání, u nichž se vyžaduje forma veřejné listiny, postačovala písemná forma s úředně ověřeným podpisem. Tím by se navrátil stav, který de facto platil do konce roku 2013. Úpravu tohoto paragrafu ostatně obsahuje i aktuální návrh „urgentní“ novely,“ uvedl Robert Pelikán. Obzvláště šikanózní byl podle něj požadavek na notářsky ověřené plné mocí pro zahraniční zmocnitele. Museli často cestovat do České republiky jen za tím účelem, aby zde u tuzemského notáře sepsali plné moci za účelem správy svého majetku.

Nyní jsme v situaci, kdy se po téměř roce platnosti NOZ dozvíme, že dodržování tohoto paragrafu bylo zbytečné a lidé i společnosti vynaložili zbytečné výdaje,“ upřesnil náměstek Pelikán. „Jsme teď v situaci, kdy u žádného ustanovení nevíme, zda náhodou jednou soudy nedospějí k závěru, že se nemá aplikovat. To je to, před čím jsme varovali, a co do značné míry měla odstranit námi připravovaná novela. Nový občanský zákoník musí být srozumitelný, pochopitelný, terminologicky jednotný. Musíme nalézt politickou i odbornou vůli změnit, co je třeba,“ uvedl závěrem Robert Pelikán. 

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.