Infocentrum

Na stránkách věnovaných novému soukromému právu obcanskyzakonik.justice.cz byly zveřejněny překlady nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém do anglického, německého, francouzského a ruského jazyka.

Ministerstvo spravedlnosti realizovalo v letech 2012 – 2014 projekt nazvaný Nové soukromé právo, reg.č.CZ.1.04/4.1.00/80.00003 financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu bylo poskytnout zaměstnancům veřejné správy a následně i veřejnosti informace o nové legislativě v oblasti soukromého práva a zajistit tak její hladkou implementaci. Součástí projektu bylo například zřízení expertní Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL), která vydala více než tři desítky výkladových stanovisek, dále vznik osmi tematických brožur a webových stránek zabývajících se novým soukromým právem.

V rámci tohoto projektu byly také realizovány překlady zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém a souvisejících dokumentů na úrovni odborného překladu do čtyř světových jazyků (anglického, německého, ruského a francouzského jazyka). Tyto překlady jsou uveřejněny na stránkách věnovaných novému soukromému právu, konkrétně zde. Vzhledem k povaze překladatelské činnosti nelze vyloučit možné překladové nuance, které mohou vznikat v souvislosti s překladem odborných textů a které je nutno mít na zřeteli při přístupu a při práci s předkládanými zveřejňovanými materiály.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.