Smluvní právo

Zájezd

Stejný smluvní typ upravuje i současná právní úprava, ale označuje ho jako cestovní smlouvu (§ 852a a n. občanského zákoníku).Takové označení je nepřesné, neboť plněním podle této smlouvy není cesta, ale zájezd jako soubor služeb cestovního ruchu.

Navíc současná právní úprava plně neodpovídá směrnici č. 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cestování, pobytech a zájezdech.

Smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje pro zákazníka obstarat zájezd a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu (§ 2521 NOZ).

Kdo je pořadatelem: osoba, která sama nebo prostřednictvím třetí osoby nabízí veřejnosti nebo skupině osob zájezd (§ 2523 odst. 1 NOZ).

O zájezd se jedná v případě, že je uspořádán na dobu delší než dvacetčtyři hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění:

  • Ubytování
  • Dopravu
  • Jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování, a tvoří významnou část souboru nabízených služeb (§ 2522 odst. 1 NOZ).

Potvrzení o zájezdu vyžaduje písemnou formu (§ 2525 odst. 1 NOZ). Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit vždy, avšak pořadatel jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník svou povinnost (§ 2533 NOZ).

Pokud bude cestovní smlouva uzavřená před 1. lednem 2014 podle dosavadních právních předpisů neplatná, bude se považovat za platnou smlouvu o zájezdu v případě, že bude vyhovovat ustanovením o smlouvě o zájezdu dle NOZ (§ 3078 NOZ). Dojde tak k obživnutí cestovní smlouvy. Jedná se o výjimku z pravidla, kdy zákonodárce neměl v jiných případech v úmyslu, aby se stará úprava přizpůsobila úpravě nové. Neměl v úmyslu, aby se kogentní úprava dle staré úpravy stala dispozitivní v důsledku ustanovení § 1 odst. 2 NOZ.

Náhrada za narušení dovolené

Institut náhrady za ztrátu radosti z dovolené najdeme v mnoha státech EU (Nizozemí, Německo, Belgie aj.).

NOZ však namísto pojmu náhrada za ztrátu radosti z dovolené pracuje s méně emotivním pojmem náhrady za narušení dovolené.

Právo na náhradu za narušení dovolené vznikne jen v případě, že účelem zájezdu je skutečně dovolená a odpočinek cestujícího. Nikoli tedy v případech, kdy účelem zájezdu není rekreace, ale školení nebo účast na konferenci apod.

Zahraniční školní pobyt

Nově je dle inspirace německým občanským zákoníkem v NOZ upraven zahraniční školní pobyt. Účelem samostatné úpravy je vyšší ochrana žáka a také například možnost odstoupení od smlouvy ještě před zahájením pobytu bez povinnosti platit odstupné.

Žákem se rozumí jak žák základní školy, tak každý, kdo za účelem vzdělávání navštěvuje školu, tedy i student střední nebo vysoké školy.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.