Smluvní právo

Bankovní smlouvy

NOZ opouští rozlišování smlouvy o běžném účtu a smlouvy o vkladovém účtu, neboť toto rozlišování ztratilo své původní opodstatnění. Smlouva o vkladovém účtu je fakticky pouze určitou modifikací smlouvy o běžném účtu.

NOZ tak obsahuje pouze ustanovení o smlouvě o účtu. Tzv. platební účet upravuje jiný zákon.

Účet se bude řídit od 1. ledna 2014 ustanoveními NOZ, i když k uzavření smlouvy o účtu došlo před tímto dnem. Vznik smlouvy, jakož i práva a povinnosti z ní vzniklé před 1. lednem 2014 se však posoudí podle dosavadních právních předpisů (§ 3077 odst. 1 NOZ).

Vkladní knížka

NOZ upravuje vkladní knížky stručněji než dosavadní občanský zákoník. Účet, k němuž byla vystavena vkladní knížka, neslouží k provádění převodů peněžních prostředků. NOZ ponechává možnost vystavit vkladní knížku pouze na jméno majitele vkladní knížky (§ 2676 odst. 1 NOZ).

Pokud není předložena vkladní knížka, nelze s peněžními prostředky na účtu nakládat (§ 2677 NOZ).

Občanský zákoník (§ 785) i NOZ (§ 2679) shodně stanoví, že pokud majitel s peněžními prostředky na účtu po dobu dvaceti let nenakládá, ani vkladní knížku nepředloží k doplnění záznamů, závazek zaniká. Majitel vkladní knížky má poté právo na výplatu zůstatku peněžních prostředků na účtu včetně úroků ke dni zrušení závazku (§ 2679 NOZ).

Oproti současné úpravě (§ 784 občanského zákoníku) není v NOZ upravena možnost provést umořovací řízení při její ztrátě nebo zničení. Toto řízení je nahrazeno postupem (podle ustanovení § 2678 NOZ), kdy dojde k vystavení nové vkladní knížky, která svou předchůdkyni zcela nahrazuje. Odpadá tak zdržující procedura, která při možnosti vystavit vkladní knížku pouze na jméno, ztratila zcela svůj význam.

Jednorázový vklad

Smlouva o jednorázovém vkladu je protipólem obecné smlouvy o účtu. Na rozdíl od účtu nedochází u jednorázového vkladu ke změnám výše vložených peněžních prostředků.

Speciálním případem jednorázového vkladu je vkladní list. Příjemce vkladu vkladním listem potvrzuje pevný jednorázový vklad na dobu určitou. Výše vkladu je uvedena ve vkladním listě.

Akreditiv

Akreditiv se vyvinul z někdejší kupecké poukázky. V dnešní době plní funkci nástroje úvěrování.

Výstavce akreditivu se ve smlouvě o otevření akreditivu zavazuje vůči příkazci vystavit na jeho žádost a účet ve prospěch třetí osoby akreditiv a příkazce se zavazuje zaplatit výstavci akreditivu odměnu (§ 2682 NOZ). Výstavce akreditivu pak oprávněnému v písemné formě oznámí, že v jeho prospěch otvírá akreditiv.

Dokumentární akreditiv

Protože nejčastěji využívaným akreditivem je akreditiv dokumentární, inspirovala se úprava v NOZ i jednotnými zvyklostmi a pravidly pro dokumentární akreditivy (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) vydanými Mezinárodní obchodní komorou (ICC) v Paříži.

Při dokumentárním akreditivu výstavce akreditivu plní oprávněnému, jsou-li mu včas předloženy dokumenty určené akreditivem v souladu s akreditivními podmínkami.

Inkaso

Ve smlouvě o inkasu se obstaravatel inkasa zavazuje pro příkazce obstarat přijetí peněžní částky nebo jiný inkasní úkon od třetí osoby. Příkazce se zavazuje zaplatit obstaravateli inkasa odměnu (§ 2694 odst. 1 NOZ).

Dokumentární inkaso

Při dokumentárním inkasu se obstaravatel inkasa vůči příkazci zavazuje vydat třetí osobě dokumenty, zaplatí-li tato osoba proti vydání dokumentů určitou peněžní částku, nebo provést před vydáním dokumentů jiný inkasní úkon. Příkazce se zavazuje zaplatit obstaravateli inkasa odměnu (§ 2699 NOZ).

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.