Smluvní právo

Změny v obchodních podmínkách

Pro usnadnění a urychlení procesu uzavírání smluv mají strany možnost podřídit svůj vztah pravidlům obsaženým v obchodních podmínkách.

Aby byly obchodní podmínky pro obě strany závazné, musí být oběma stranám známé, což zpravidla předpokládá jejich přiložení k návrhu smlouvy (§ 1751). Uzavírají-li spolu smlouvu podnikatelé, mohou část obsahu smlouvy určit pouhým odkazem na obchodní podmínky vypracované odbornou či zájmovou organizací.

Pokud se strany ve smlouvě dohodly na odchylce od obchodních podmínek, má přednost jejich ujednání. Z obsahového hlediska je nutné zmínit, že pro strany platí samozřejmě pravidla z dalších částí NOZ, zejména ustanovení o ochraně spotřebitele, který je jako slabší smluvní strana zvlášť chráněn (§ 1810 a násl.).

Obecně však NOZ (§ 1753) stanoví, že ustanovení obchodních podmínek, která druhá strana nemohla rozumně očekávat, jsou neúčinná, ledaže s nimi tato strana výslovně souhlasila. Může se jednat např. o ujednání, které vylučuje odpovědnost jedné strany v případě porušení smlouvy. Při posuzování přípustnosti ujednání je třeba přihlížet nejen k jeho obsahu, ale i ke způsobu vyjádření (např. velikost písma, umístění v textu apod.).

Vzhledem k praktičnosti obchodních podmínek je využívají často obchodníci, kteří uzavírají smlouvy s větším počtem osob. Je-li obsahem těchto smluv povinnost k dlouhodobému a opětovnému plnění stejného druhu, je pravděpodobné, že dříve či později vznikne potřeba změn obchodních podmínek, kterými se právní vztah řídí.

Podle současné právní úpravy nelze takovou změnu provést jinak než ujednáním obou stran. To bývá u smluv uzavíraných s velkým počtem osob technicky a administrativně náročné. S cílem takovým komplikacím pokud možno předejít, umožňuje NOZ (§ 1752) stranám, aby si již při uzavírání smlouvy sjednaly možnost jednostranné změny obchodních podmínek, pokud je již v této chvíli zřejmé, že pozdější změna může být potřeba. Podmínkou platnosti ujednání je, že druhá strana bude mít možnost změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět (tzv. ultimativní změna smlouvy).

Důvodem pro změnu obchodních podmínek nemohou být okolnosti, které již při uzavření smlouvy strana odkazující na obchodní podmínky musela předpokládat; to platí i pro změny osobních či majetkových poměrů – pokud se strany nedomluvily jinak.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.