Smluvní právo

Novinky ve změnách závazku

Postoupení pohledávky

Nejzásadnějším přínosem NOZ je výslovné umožnění tzv. globální cesse v § 1887, tzn. postoupení souboru více pohledávek.

Podmínkou platnosti smlouvy je dostatečné určení převáděných pohledávek – zejména jedná-li se o pohledávky jednoho druhu vznikající věřiteli v určité době, nebo o různé pohledávky vzniklé z téhož právního důvodu.

NOZ k postoupení pohledávky nutně nevyžaduje písemnou formu smlouvy (srov. však obecné pravidlo v § 564).

Převzetí majetku

Vedle převzetí a přistoupení k dluhu je v NOZ obsažena i úprava převzetí majetku. Ust. § 1893 – 1894 řeší situaci, kdy se nabyvatel zaváže převzít od jiné osoby (zcizitele) veškerý její majetek – tj. souhrn všech aktiv patřících této osobě – či jeho poměrnou část. Důsledkem takového závazku je, že se nabyvatel majetku stává solidárním dlužníkem z dluhů, které s převzatým majetkem souvisí (pokud o jejich existenci při uzavření smlouvy věděl, nebo přinejmenším musel vědět). Nabyvatel majetku však není povinen plnit více, než kolik činí hodnota převzatého majetku. Toto omezení neplatí ale pro nabyvatele, který je ve vztahu ke zciziteli osobou blízkou, pokud neprokáže, že vynaložil potřebné úsilí k tomu, aby se o dluzích dozvěděl. Nabyvatel se zcizitelem se nemohou od těchto ustanovení odchýlit k tíži věřitelů.

Ustanovení o převzetí majetku se nepoužijí při prodeji obchodního závodu, pro který má NOZ zvláštní úpravu (tzv. koupě závodu § 2175 – 2183).

Postoupení smlouvy

Dle současného občanského zákoníku mají strany závazku možnost převést svá práva (pohledávku), nebo povinnosti, které jim ze závazku plynou (dluh) na jinou osobu.

V praxi však může vzniknout potřeba převést obojí současně, zejména v těch případech, kdy jsou strany závazku povinny plnit si vzájemně. Po vzoru zahraničních občanských zákoníků proto § 1895 a násl. NOZ nově připouští, aby si jedna ze stran smlouvy vyměnila své postavení s třetí osobou, pokud s tím ovšem smluvní partner souhlasí. Tato záměna osob je možná jen, pokud zatím nedošlo ke splnění závazku.

Kupující se po uzavření kupní smlouvy dozví o výhodnější nabídce, protože však nemá možnost smlouvu z nějakého právního důvodu zrušit, dohodne se s kamarádem, že věc koupí místo něj. Prodávající s tím souhlasí. Kamarád je tedy povinen zaplatit kupní cenu a zároveň může po prodávajícím nárokovat vydání koupené věci.

Změna v obsahu závazku

Pokud jde o změny závazku co do jejich obsahu, dochází v NOZ k systematickým úpravám: Změna závazku dohodou stran, kdy dochází k založení nového závazku (tzv. novace) a narovnání, již nejsou upraveny v rámci způsobů zániku závazku (jak je tomu dnes), nýbrž byly zařazeny do oddílu o změnách.

NOZ odstraňuje dnešní neopodstatněný rozdíl v důsledcích novace a narovnání na zajištění závazku. Nově pro obě tyto varianty změny závazku platí, že zajištění práv přetrvává i nadále (§ 1907).

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.