Rodinné právo

Popření otcovství

Podle dosavadní právní úpravy (§ 57 odst. 1 ZOR) může manžel do šesti měsíců ode dne, kdy mu vzniknou důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte, popřít u soudu otcovství. Nejpozději však může popřít otcovství do tří let od narození dítěte.

Podle úpravy NOZ se prodlužuje lhůta k popření otcovství. Manžel může popřít u soudu své otcovství do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o pochybnostech, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce. Popřít své otcovství u soudu může však nejpozději do šesti let od narození dítěte.

Délka popěrné lhůty stanovená NOZ je v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva: Rasmussen proti Dánsku a vychází i z délky popěrných lhůt stanovených v některých zahraničních právních úpravách (na Slovensku tři  roky, ve Francii pět a deset let).

Ve výjimečných případech může dojít k popření otcovství i poté, co již uběhly lhůty pro popření otcovství (§ 792 NOZ). Zásadní změna spočívá v tom, že NOZ upouští od zasahování nejvyššího státního zástupce, napříště bude v této věci rozhodovat soud.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.