Rodinné právo

Osvojení zletilého jako nový institut NOZ

Osvojení zletilého je významné především z hlediska dědění, kdy osvojenec dědí v první zákonné třídě dědiců a zároveň nevstupuje v dědické právo osvojitele vůči jiným osobám.

O osvojení rozhodne (§ 796 odst. 2 NOZ) soud na návrh osoby, která chce zletilého osvojit. K návrhu se zletilý připojí. Osvojení má právní následky pro osvojencovy potomky jen pokud se narodili později.

Osvojenec si ponechává své dosavadní příjmení, ale se souhlasem osvojitele může k svému příjmení připojit i příjmení osvojitele.

Má-li již osvojenec nebo osvojitel připojované příjmení, nemůže dojít připojením příjmení na základě osvojení k jeho ztrojení.

Osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletiléhoOsvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého

Zletilého lze osvojit, jestliže:

  • Přirozený sourozenec osvojovaného byl osvojen týmž osvojitelem.
  • V době podání návrhu na osvojení byl osvojovaný nezletilý.
  • Ovojitel pečoval o osvojovaného jako o vlastního již v době jeho nezletilosti.
  • Osvojitel hodlá osvojit dítě svého manžela.

Dnes by mohly být společně osvojeny pouze nezletilé děti, nikoli jejich dospělí sourozenci, což by vedlo k rozdělení rodiny.

  • Osvojenci a jeho potomkům nevzniká osvojením příbuzenský poměr vůči členům rodiny osvojitele a nenabývají vůči nim žádných majetkových práv.
  • Osvojitel osvojením nenabývá vůči osvojenci a jeho potomkům žádných majetkových práv.
  • Osvojenec (a jeho potomci) osvojením nepozbývá práv ve vlastní rodině.

 

K osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého bude docházet výjimečně. Osvojovat si zletilého budou často osoby, které nemají potomky (pokrevní nebo právní), nemají pokračovatele ve svém díle nebo jimž jejich potomci neposkytují náležitou pomoc v nemoci nebo ve stáří, jsou nedosažitelní, pobývají neznámo kde atd.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.