Rodinné právo

Kontinuita rodinného práva se současným stavem

Obecné pojetí rodinného práva zůstává v novém občanském zákoníku nezměněno. NOZ v největší míře navazuje na  právní úpravu platnou v současnosti, která je široce vžitá, a inspiruje se v ní.

Pokud tedy nacházíme v rámci úpravy rodinného práva odchylky od současného stavu, jde především o změny formulační, které byly zavedeny s ohledem na snadnější porozumění textu.

NOZ zavádí i nové instituty (např. rodinný závod) osvědčené v zahraniční právní úpravě. Zároveň navrací některé instituty, které naše právo již dříve znalo (např. osvojení zletilého).

Nabytím účinnosti NOZ ke  dni 1. ledna 2014 dojde ke zrušení současné právní úpravy rodinného práva, která je dnes obsažena v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve  znění pozdějších předpisů. NOZ pak obsahuje ustanovení o rodinném právu v části druhé § 655 – 975.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.