Náhrada újmy

Smluvní omezení povinnosti k náhradě škody a nemajetkové újmy

Současný OZ neumožňuje, aby se osoba vzdala práva, které jí má vzniknout teprve v budoucnu. Nelze se tedy dopředu vzdát ani práva na náhradu škody či nemajetkové újmy.

RTEmagicC kancl vtip 42.gif

Pokud někdo žádá na druhém, aby mu na zahradě porazil strom, ale ten to z obavy ze vzniku škody odmítá, nemohou se tyto strany dohodnout na vyloučení budoucí možnosti požadovat náhradu škody, pokud by při kácení k nějaké došlo.

NOZ v souvislosti s celkovým zvyšováním smluvní volnosti takový typ dohod již nezakazuje.

Smluvní limitace náhrady újmy však nebude neomezená. Například nebude možné vyloučit povinnost nahradit újmu způsobenou úmyslně či z hrubé nedbalosti.

Přihlížet se nebude ani k ujednáním, která předem omezí práva spotřebitele či jiné slabší strany na náhradu újmy (§ 2898). Možné samozřejmě nebude ani, aby se někdo vzdal práva na náhradu újmy způsobené na svých přirozených právech (například zdraví či životě).

Oznámení

V praxi vzbuzuje relativně často problémy otázka, jaký význam má oznámení, kterým škůdce ostatní preventivně varuje před možností vzniku újmy.

NOZ výslovně uvádí, že takové oznámení automaticky nevylučuje povinnost škůdce uhradit vzniklou újmu. Nicméně dodává, že toto oznámení je možné považovat za varování před nebezpečím (§ 2896). Vliv na výsledné určení povinnosti hradit škodu tedy může být nepřímý, například s ohledem na posuzování zavinění.

Pokud na svůj pozemek umístí majitel ceduli s textem „Nebezpečí úrazu", nezbaví ho to povinnosti nahradit újmu, která vlivem špatného stavu pozemku vznikne procházející osobě. Umístění cedule však může mít vliv například na posouzení, zda se chodec sám nechoval nedbale a nepodílel se tak na vzniklé újmě i sám.

 

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.