Náhrada újmy

Náhrada za poškození věci

Podle současného OZ odpovídá náhrada za zničenou část věci ceně opravy. Od ceny opravy se však zpravidla odečítá částka odpovídající zhodnocení věci její opravou oproti původnímu stavu – tedy částka odpovídající skutečnosti, že nová součást je cennější než ta nahrazovaná.

RTEmagicC kancl vtip 38.gif

Vlastník předal autoopravně svůj automobil, aby provedla celkovou prohlídku. Do automobilu, garážovaného v autoopravně, vnikli hlodavci a prokousali jeho sedadla. Cena opravy (tj. nových sedadel) sice činí 60 tis. Kč; zničená sedadla však měla (v důsledku stáří a opotřebení) cenu jen 40 tis. Kč.

Za této situace plyne z OZ následující řešení: Hradí-li autobazar škodu v penězích, poskytne vlastníku jen 40 tis. Kč (cenu zničených sedadel), ačkoli vlastník musí vynaložit celých 60 tis. Kč (cenu nových sedadel). Obdobně, hradí-li se škoda uvedením do předešlého stavu, tedy autoopravna zakoupí nová sedadla (v ceně 60 tis. Kč), musí jí poškozený doplatit 20 tis. Kč.

Naproti tomu, NOZ je k poškozenému vlastníkovi vstřícnější: „Při určení výše škody [...] zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit." (§ 2969). Jinými slovy, soud již nemůže opomíjet, že k obnovení možnosti užívat automobil, je nutno zakoupit nová sedadla, tedy vynaložit 60. tis. Kč, když starší a opotřebená sedadla (v ceně 40 tis. Kč) již nelze rozumně sehnat.

Úmyslné či jinak zavrženíhodné poškození věci

Podle současného OZ se „při určení výše škody na věci ... vychází z [tržní] ceny v době poškození". Výši náhrady neovlivní, že věc byla zničena úmyslně, či že pro poškozeného měla zvláštní, vyšší než tržní hodnotu.

Vandal při vloupání úmyslně zničí fotografii zemřelé matky, jedinou, kterou poškozený má a pečlivě střeží.

Opilý násilník popadne milovaného psa cizí rodiny a před jejími zraky jej brutálně utýrá.

NOZ postavení poškozeného posiluje, když stanoví: „Poškodil-li škůdce věc ze svévole nebo škodolibosti, nahradí poškozenému cenu zvláštní obliby." (§ 296). V první příkladu úmyslně zničené matčiny fotografie se tedy poškozenému poskytne peněžitá náhrada odpovídající nikoli tržní ceně fotografie, nýbrž takové ceně, jakou fotografie měla pro samotného poškozeného. Tak může v uvedeném příkladě z okolností a důkazů vyplynout, že pro poškozeného měla fotografie cenu několika desítek tisíc, byť její tržní hodnota byla nulová.

Dále NOZ obsahuje zvláštní ustanovení pro případ, že škoda byla způsobena z pohnutky zvláště zavrženíhodné či z jiného kvalifikovaného důvodu (§ 2971).

V takovém případě se všem, kteří takovou škodu důvodně pociťují jako jinak neodčinitelné osobní neštěstí, nahradí nejen újma majetková (cena zničené věci), ale i nemajetková (duševní). Jinými slovy, v druhém příkladu (brutálně utýraného psa) nahradí škůdce nejen jeho cenu, jakož i cenu zvláštního citového vztahu k němu, ale navíc odškodní i způsobený psychický otřes (trestní odpovědnost pachatele tím není dotčena).

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.