Mezinárodní právo

Mezinárodní právo soukromé

Současnou úpravu mezinárodního práv soukromého najdeme v zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním (dále jen „ZMPS“). Tento zákon obsahuje kolizní normy pro vztahy s mezinárodním prvkem.

Kolizní norma je zvláštním případem právní normy, která řeší kolize právních řádů dotčených států tím, že umožňuje určit, kterým právním řádem se konkrétní právní vztah s mezinárodním prvkem bude řídit. V zákoně najdeme také úpravu mezinárodního práva procesního a úpravu právního postavení cizinců.

K úpravě uvedené v zákoně se vztahuje i celá řada mezinárodních smluv. Zákon se však s nimi nemůže dostat do rozporu. Platí tedy pravidlo, že ustanovení zákona se použije jen tehdy, jestliže smlouva závazná pro Českou republiku a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárod­ních smluv nestanoví jinak. Toto pravidlo dnes není v zákoně výslovně uvedeno, avšak vyplývá z Ústavy (čl. 10 a 10a)

K 31. prosinci 2013 přestane platit dosavadní zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním a 1. ledna 2014 nabude účinnosti nový zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (dále jen „NZMPS).

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.