Mezinárodní právo

Koncepční změny  

Ke stanovení kolizních norem mezinárodního práva soukromého je potřebné mít hmotněprávní úpravu soukromého práva.

Potřeba nového zákona o mezinárodním právu soukromém (NZMPS) byla vyvolána rekodifikací soukromého práva (přijetím nového občanského zákoníku). V NZMPS najdeme mimo jiné kolizní úpravu nových institutů, které přináší NOZ.

Ačkoli se z názvu vypustilo mezinárodní právo procesní, NZMPS procesní úpravu nadále obsahuje. Podle moderní teorie mezinárodního práva soukromého, zahrnuje totiž pojem mezinárodní právo soukromé v širším významu i mezinárodní právo procesní. Mezinárodním právem procesním se má na mysli souhrn norem upravujících postup justičních orgánů v řízení s mezinárodním prvkem.

NZMPS reflektuje úpravu NOZ tím, že přebírá novou terminologii a zavádí nové instituty, jakým je např. svěřenský fond (§ 73 NZMPS).

Nový zákon též reaguje na právní předpisy Evropské unie, které se na úpravu právních vztahů s mezinárodním prvkem často orientují.

NZMPS konečně též promítá nové trendy mezinárodního práva soukromého. K nejdůležitějším patří pravděpodobně na mnoha místech odklon od hraničního určovatele státní příslušnosti k hraničnímu určovateli obvyklého pobytu

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.