Zákony a stanoviska

Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy

Od září 2012 působí při Ministerstvu spravedlnosti Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy, která je stálým poradním orgánem ministra spravedlnosti v oblasti nového soukromého práva.

Základním úkolem Expertní skupiny je podávání a sjednocování výkladu otázek nového soukromého práva, podílení se na tvorbě doprovodné legislativy, vzdělávání a předkládání návrhů a doporučení v této oblasti.

Členové Expertní skupiny jsou zejména zástupci justiční sféry, profesních komor, akademické obce a Ministerstva spravedlnosti. Skupina zasedá jedenkrát měsíčně.

pdf Statut a jednací řád Expertní skupiny (200.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Složení Expertní skupiny (123.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

Stanoviska ke stažení

pdf Stanovisko č. 1 - vodní díla (398.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 2 - k § 3037 NOZ (256.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 3 - k seznamu ujednání o manželském majetkovém režimu - § 721 odst. 1 NOZ (258.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 4 - k rozhodování o změně zakladatelské listiny nadace - § 3049 NOZ (337.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 5 - k působnosti shromáždění společenství vlastníků jednotek - § 1208 písm. g) bod 4 NOZ (257.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 6 - ke změně obchodních podmínek - § 1752 NOZ (345 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 7 - k problematice bytového spoluvlastnictví - § 3063 NOZ (257.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 8 - k výdělečné činnosti spolku (315.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 9 - k veřejně prospěšnému účelu spolku (256.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 10 - k použití vzorových stanov SVJ po nabytí účinnosti NOZ (254.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 11 - k problematice bytového spoluvlastnictví - § 1198 NOZ (257.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 12 - k formě plné moci k zastoupení před orgánem právnické osoby a k rozhodování jediného společníka - § 441 odst. 2 NOZ (335.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 13 - ke vztahu zvláštního právního předpisu a vymezení samostatné nemovité věci - § 498 odst. 1 věta druhá NOZ (335.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 14 - k problematice náležitostí stanov SVJ v prohlášení - § 1166 odst. 2 NOZ (258.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 15 - k problematice běžné údržby a drobných oprav u nájmu bytu - § 2257 odst. 2 NOZ (261.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 16 - (rozšířené) k problematice bytového spoluvlastnictví - § 3063 NOZ (265 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 17 - k pojmu součást věci - stroje; výhrada vlastnictví ve smyslu § 508 NOZ (339.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 18 - k problematice nového (dalšího) rozhodnutí o svěření dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve smyslu § 971 NOZ (272.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 19 - k problematice předkupního práva u bytových jednotek ve smyslu § 3056 odst. 1 NOZ  (267.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 20 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ (souhlas s pitvou) (282.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 21 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem z důvodu uvedeného v § 2287 OZ (341.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 22 - k pojmu podnikatel - § 420 NOZ (336.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 23 - k převodu vlastnického práva se současným vznikem služebnosti ve prospěch převodce - § 1106 a § 1257 (251.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 24 - k nabytí vlastnictví obchodního závodu při jeho koupi nebo vkladu do obchodní korporace - § 2180 NOZ, § 21 a § 25 ZOK (339.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 25 - rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů - § 40, § 161 a § 350 ZOK (343.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 26 - k příplatku akcionáře do vlastního kapitálu mimo základní kapitál (327.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 27 - k mezitímní účetní závěrce sestavené za účelem výplaty zálohy na zisku - § 40 odst. 2 ZOK (336.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 28 - k formě plné moci k právnímu jednání u poměrů s mezinárodním prvkem (273 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 29 - k náhradě škody způsobené v souvislosti s výkonem odborného poradenství podle zvláštních zákonů (341.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 30 - k vypořádání zálohy na výplatu podílu na zisku dle ustanovení § 40 ZOK (340.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Stanovisko č. 31 - k akciovým společnostem se základním kapitálem ve výši 1 mil. Kč (339.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

Další výstupy Komise

pdf Vyjádření č. 1 - k výkladovým otázkám spojeným s možným postihem majetku patřícího do společného jmění manželů (330 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Nástin řešení výkladových problémů právní úpravy nadačních fondů (427.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.