Infocentrum

(Josef Hympl, Týden, 23. 5. 2011). Právníci se rozhodli změnit české společnosti život. Do dvou let má začít platit nový občanský zákoník. Jde o rekordní legislativní změnu, zasáhne totiž největší množství lidí – úplně všechny.

 

Páté přikázání z biblického Desatera v moderní společnosti poněkud ztrácí na síle. Zdá se ale, že ctít otce a matku teď české občany znovu naučí nový kodex z dílny ministerstva spravedlnosti. Vedle stovek dalších změn dá totiž stárnoucím rodičům výrazně větší pravomoci, jak své děti – nebudou-li o ně řádně pečovat – připravit o dědictví.
Soustavný nezřízený život, odsouzení za trestný čin svědčící o zvrhlé povaze, neposkytnutí pomoci v nouzi, dlouhodobý nezájem, to jsou důvody, které budou stačit k tomu, aby byli potomci po smrti rodičů výrazně zkráceni na dědictví. Pokud to rodiče výslovně v závěti uvedou.

Z poloviny na čtvrtinu

„Nejde o to, napravovat rodinné vztahy, chceme ale dát lidem mnohem širší možnosti rozhodovat o svém majetku i po smrti. K tomu jim má sloužit celá škála nových možností, třeba včetně stanovení dosud právně neuskutečnitelných podmínek pro naplnění dědictví. Takové poslední přání zemřelého může svým způsobem zvyšovat i úctu k němu," tvrdí náměstek ministra spravedlnosti pro legislativu František Korbel.
Potomci sice i po rekodifikaci budou spadat do kategorie tzv. neopomenutelných dědiců, povinný díl na pozůstalosti, který jim bude garantovat zákon, ale bude zúžen z nynější poloviny majetku na pouhou čtvrtinu. Týká se to ovšem jen dospělých (děti do 18 let i nadále mají nárok na celý majetek zemřelého – v případě společného jmění manželů na jeho polovinu).
Navíc: v závěti bude nově možné stanovovat podmínky pro nabytí dědictví. Ale pozor! I to má své mantinely. Lze třeba odkázat dům s tím, že dcerka musí nejdříve dostudovat vysokou školu. „V závěti ale nejde stanovit rozvazovací podmínky. Nemůžete například podmiňovat dědictví s tím, že se syn nikdy nesmí rozvést," vysvětluje Korbel.
Výrazné změny se týkají také požadavků na samotnou podobu závěti neboli kšaftu. Už nebudou tak přísné. Soudy by již neměly tak striktně lpět na formální stránce dokumentu, a tak by už o neplatnosti poslední vůle neměla rozhodnout například taková drobnost, jakou jsou třeba podpisy svědků nad podpisem zůstavitele, místo aby byly pod ním.
Naprosto bezpředmětný by se tak stal i letitý spor o pozůstalost po spisovateli Jaroslavu Foglarovi, který vede jeho synovec s nadací nesoucí jméno duchovního otce Jarky Metelky, Mirka Dušína a Štětináče. Soudy totiž v minulosti odmítly Foglarovu závěť ve prospěch nadace uznat jenom kvůli tomu, že v ní notářka nepoznamenala, že vznikla v nemocnici.
Nově by měla projít například i taková „chyba", že namísto uvedení přesného data sepsání vůle 24. prosince zůstavitel použije obecnější formulaci „na Štědrý den".

Obraz galerii, auto příteli

Úplnou novinkou se má stát tzv. vícestranná dědická smlouva, která ještě před zůstavitelovou smrtí rozhodne o rozdělení majetku nebo jeho části. Starší člověk si například může vymínit, že o jeho dům se bude starat někdo úplně cizí, kdo v něm ale nechá majitele dožít a za to ho pak zdědí.
Z dědictví také bude nově možné vyjmout konkrétní věc (určit třeba, že obraz po smrti majitele připadne galerii nebo automobil příteli apod.) a rozhodnout tak o jejím budoucím majiteli. Na takový odkaz se nebude vztahovat zdlouhavé dědické řízení, nabyvatel se stane vlastníkem v okamžiku smrti zůstavitele. „Takový odkaz nebude na rozdíl od dědictví zatížen případnými dluhy," upozornil Korbel.
A když už je řeč o dluzích: nové paragrafy upravují i tuto eventualitu. Ten, kdo dědictví přijme, nebude už odpovídat pouze za dluhy do výše dědictví, ale za všechny pohledávky.

***

* Kodex civilního práva

Dvanáct centimetrů tlustý svazek, 3046 paragrafů, které zasahují téměř do všech sfér soukromého života i obchodních vztahů. Tak vypadá nový kodex civilního práva, který schválila vláda. "Základním smyslem nového občanského zákoníku je sjednocení právních norem. Ruší se jím hned 231 starých předpisů včetně celé části obchodního zákoníku zabývající se smluvními vztahy. Nový zákon řeší také celou řadu každodenních situací, které nebyly doposud nijak právně vymezeny," komentoval návrh zákona ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Pokud vše půjde hladce, kodex by měl legislativní procedurou projít do půl roku. Jeho účinnost by ale měla být podle ministra posunuta až na rok 2013, aby si soudci a advokáti stačili změny nastudovat.

Nový zákoník změní váš život

Dědictví
Síla psané závěti posílí. Zatímco dnes tzv. neopomenutelní dědici (tedy potomci) mají jisté, že zdědí minimálně polovinu, ať je vůle zůstavitele jakákoli, v budoucnu už jim zákon bude garantovat pouze čtvrtinu. Zmenší se i důraz na formální stránku závěti. Nemělo by se už stávat, že poslední vůle bude neplatná třeba jen kvůli banální chybě, jakou je umístění podpisů svědků na listině před podpisem zůstavitele. Další novinkou je i rozšíření okruhu možných zákonných dědiců – pokud po vás dnes nezůstanou přímí příbuzní, majetek propadá státu. V budoucnu přijde nejprve na řadu širší příbuzenstvo – bratranci a sestřenice.

Předčasně plnoletí
Dnes lze předčasně zplnoletnit jen velmi výjimečně (třeba kvůli těhotenství a následné svatbě). Nově se budou moci posunutí hranice dospělosti domáhat u soudu ti mladiství (více než patnáct roků), jejichž rodiče se o ně dostatečně nestarají. Jako předčasně plnoletí pak budou moci odejít dříve z domu, najmout si vlastní bydlení, najít si práci apod.

Omezeni svéprávnosti
Možnost zbavit někoho způsobilosti k právnímu rozhodování paušálně už nebude možné. Soud bude muset rozhodovat o každé situaci zvlášť. Prodej bytu? Svatba? Bankovní úvěr? Kvůli každé této věci bude muset soudce nastoupit znovu. Dnes stačí, že vás jednou prohlásil za nesvéprávného, a platí to pro všechny životní situace. Bude také možné, aby si člověk, který tuší, že ho podobná situace čeká (stárne a opouštějí ho duševní síly), předem ustanovil opatrovníka.

Pes není věc
Živé zvíře přestává být věcí. Například záchrana milovaného pejska z hořícího domu může mít nově přednost před záchranou
majetku. Znamená to ovšem, že zvíře si nebude moci koupit dítě do 15 roků.

Zkažená dovolená
Úplnou novinkou by se měla stát náhrada škody za zkaženou dovolenou (nejde ovšem o počasí) – cestovka vám nejen vrátí cenu zájezdu, ale zaplatí navíc za zkaženou radost ze zaslouženého odpočinku, již vám způsobí např. ubytování v apartmánu s výhledem na smetiště namísto slibovaného kochání se nekonečným obzorem moře. Zákoník také stanoví tzv. citovou hodnotu věci. Po dopadených zlodějích nyní můžete vymáhat mnohem vyšší odškodné třeba za ukradenou a zničenou fotografii své matky.

Vaše hrušky patří sousedovi
Civilní právo nyní bude řešit i drobné sousedské spory. Komu například patří hrušky na větvích přesahujících sousedův plot? Dnes to zákon neřeší. Napříště to bude jasné: pokud plody ještě visí na větvi, budou patřit tomu, čí je strom. A majitel pozemku, kam větve přesahují, ho musí dokonce pustit k sobě, aby si plody očesal. Ve chvíli, kdy hrušky dopadnou na zem, budou patřit majiteli pozemku.

Adopce dospělého
Dnes je možné adoptovat jen dítě. Adopce dospělých má pomoci například v případech, kdy si manželé osvojili dítě, ale „nedosáhli" na jeho staršího sourozence. Adopce se může týkat například i potomka manžela či manželky z předchozího manželství – získá tak stejná práva jako vaše vlastní dítě.

Koupě kradené věci
Zákon nově přenáší odpovědnost na zloděje, a nikoli na člověka, který kradenou věc v dobré víře koupil. V praxi to znamená, že pokud si nevědomky koupíte třeba kradený vůz, policie ani soudy vám ho nezabaví. Okradený dostane pouze náhradu škody od zloděje nebo od toho, kdo věc pře-prodal.

Více informací v katastru
Když si dnes kupujete dům či pozemek, nedozvíte se, zda není zatížen nějakou nájemní smlouvou. Napříště by se takové informace měly objevovat v katastru, byť toto ustanovení nebude pro majitele povinné. Paragraf má o-chránit jak kupujícího, aby nenaletěl, tak nájemce (který si může zápis vymínit), aby majitel nepodepsal více podobných smluv. Na rozdíl od dnešního běžného nájmu bude tento druh smluv rozdělen na nájem a tzv. pacht. Zásadní rozdíl bude v tom, že při pachtu zůstávají užitky majetkem nájemce (klasický příklad je pronájem zemědělské půdy -při běžném nájmu bude patřit vypěstovaná kukuřice majiteli, při pachtu nájemci).

Bič na nevýhodné smlouvy
Zmizí v dnešní době obvyklá praxe, kdy silnější strana (například banka, úvěrová společnost) má ve smlouvě za neplnění téměř nulové sankce, zatímco občan naopak vysoké pokuty a penále. Soud totiž bude moci mnohem snáze podobnou smlouvu označit za neplatnou. Podobné by to mělo být i v případě tzv. přidružených smluv. Příklad: dnes klasický odkaz na všeobecné obchodní podmínky, které nebývají ani součástí smlouvy. I v takovém případě může soud zasáhnout ve váš prospěch. Nový zákon vůbec přinese občanům v obchodních věcech příznivější podmínky zruší totiž celou tzv. závazkovou pasáž v obchodním zákoníku, která se zabývá smlouvami a umožňuje dnes, že jsou smluvně zakotvené nevýhodné podmínky platné.

Důstojnost u lékaře
Pryč budou doby, kdy se na choulostivý zdravotní zákrok (například rektoskopii) přišla ze studijních důvodů podívat skupina mediků, a vy jste s tím nemohli nic udělat. Nově si budete moci vymínit, aby u toho byl pouze nezbytný personál. Komunikaci mezi pacientem a lékařem také čekají změny. Doktor vám i u banálního případu bude muset vysvětlit, co bude dělat, a požádat o váš souhlas. U zákroků s možnými trvalými následky by měl dokonce vyžadovat váš písemný souhlas. Výjimkou budou samozřejmě situace, kdy půjde o život.

Převzaté texty nevyjadřují názor Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.