Infocentrum

(Právo  & Byznys, 24. 4. 2013) Dědické právo čekají od příštího roku největší změny v jeho novodobé historii. Nový občanský zákoník dává zůstaviteli podstatně více prostoru než úprava současná.

Zůstavitel bude moci nově klást dědicům nejrůznější příkazy a podmínky. Dokonce bude moci určit dědici, pro případ jeho smrti, dědice náhradního. Nový občanský zákoník, který vstoupí v účinnost od ledna 2014, přisuzuje vůli zemřelého mnohem větší význam, než tomu je nyní. Novinkou bude i možnost pořídit závěť ústně, to se ale bude týkat jen extrémních případů.

„Současná právní úprava dědického práva je naprosto nedostatečná, protože nedává zůstaviteli téměř žádný manévrovací prostor. To se změní. Podle nové právní úpravy budou moci zůstavitelé například zavázat dědice k plnění různých příkazů a podmínek, budou-li chtít dědictví získat. Zůstavitelé budou smět po dědici požadovat, aby dejme tomu pravidelně přispíval na dobročinné účely, případně mu budou moci nařídit nebo zakázat některá jednání, jako je třeba rozprodání rodinného majetku," vysvětluje Petr Bezouška z advokátní kanceláře PRK Partners.

Podmínky a příkazy v závěti sice budou moci mít různou podobu, nebudou ale smět zasahovat do záležitostí osobní povahy dědice či vést k jeho zřejmému obtěžování svévolí zůstavitele.

Petr Bezouška toto vysvětluje: „V rámci podmínek a příkazů, které se budou moci v závěti objevit, nebude dovoleno, aby zůstavitel nutil dědice například k uzavření sňatku. Nepřípustné budou i svévolné podmínky typu účasti na maratonském běhu apod. O (ne)oprávněnosti takových podmínek rozhodne v případě potřeby soud, který bude dědictví projednávat."

PRIVILEGOVANÁ VŮLE

Další novinkou bude i tzv.privilegovaná závěť. Ta může být například pořízena ústně, a to před zraky tří současně přítomných svědků, za situace bezprostředního ohrožení života, případně v místě, kde je běžný společenský styk znemožněn následkem nějaké mimořádné události. Může jít například o povodně či automobilové a jiné nehody. Pokud zůstavitel zůstane naživu, platnost závěti skončí po dvou týdnech od jejího pořízení.

„Jsou pochopitelně pravidla, která zůstávají platná i v nové úpravě dědického práva. Stále tak bude platit, že poslední vůli může pořídit jen svéprávný člověk, s výjimkou nezletilého staršího 15 let, který by pořídil závěť ve formě notářského zápisu. Musí to učinit osobně, nemůže se nechat zastoupit. Závěť uzavřená společně více lidmi, například manželi, nadále možná není," dodává Petr Bezouška.

Nový občanský zákoník vstoupí v účinnost v lednu 2014. Pokud bude závěť sepsána podle nových pravidel ještě před tímto datem, bude se podle ní postupovat až po 1. lednu 2014. V případě, že zůstavitel zemře dříve, bude platnost závěti posouzena podle dnešního práva.

Převzaté texty nevyjadřují názor Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.