Infocentrum

Aktuality

Ministerstvo spravedlnosti více než rok a půl organizovalo dva projekty určené zaměstnancům státní správy. První projekt pomohl zorientovat se v množství změn, jež přinesl  ový občanský zákoník a další související předpisy nového soukromého práva. Druhý projekt se zaměřoval na zlepšení kvality řízení a projektového managementu v organizačních složkách Ministerstva spravedlnosti. Oba projekty, o něž byl mezi úředníky velký zájem, končí v listopadu tohoto roku. Na jejich financování se z převážné části podílela Evropská unie.

Vláda dnes schválila návrh novely občanského zákoníku z dílny Ministerstva spravedlnosti, jejímž cílem je odstranit nejpalčivější problémy současné podoby kodexu. Návrh umožní nezletilým flexibilnější možnost sjednání práce, upravuje omezení svéprávnosti, zjednodušuje změny názvů spolků a společenství vlastníků, zavádí evidenci svěřenských fondů či vyjasňuje pochybností stran úpravy tzv. patologicko-anatomických pitev.

Ministerstvo spravedlnosti zorganizovalo od září loňského roku do června tohoto roku několik desítek školení, během nichž představilo úředníkům státní správy a samosprávy nejvýznamnější změny, jež přinesl nový občanský zákoník a další nově přijaté předpisy.

Ministerstvo spravedlnosti od září loňského roku vzdělává úředníky státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy. Projekt, který byl záměrně zahájen až po účinnosti nového občanského...

Na stránkách věnovaných novému soukromému právu http://obcanskyzakonik.justice.cz/ byly zveřejněny překlady nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém do anglického,...

Přejeme Vám radostné Vánoce, pevné zdraví a hodně osobních a pracovních úspěchů v roce 2015. Naše sváteční přání všeho dobrého jsme spojili s podporou společnosti, která pomáhá potřebným. Děti z Fondu...

Problematický § 441 nového občanského zákoníku předepisoval, aby některé plné moci měly formu notářského zápisu. Z nového usnesení Nejvyššího soudu (NS) ale vyplývá, že postačí, je-li plná moc udělena písemně a je-li současně...

Od října probíhají po celé České republice komplexní školení zaměstnanců veřejné správy v oblasti rekodifikace nového soukromého práva.

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje změnu dvanácti paragrafů nového občanského zákoníku, které je podle názorů odborné veřejnosti nutné řešit co nejrychleji. Ministryně Helena Válková v souladu se závěry pracovního semináře...

Ministerstvo spravedlnosti vytváří platformu pro širší odbornou diskusi nad návrhem tzv. malé novely nového občanského zákoníku. Osloví členy kateder občanského i obchodního práva na tuzemských právnických fakultách...

Až do poloviny příštího roku budou po celé republice probíhat bezplatné semináře pro zaměstnance státní správy i územních samospráv. Systém školení bude vycházet z průzkumu potřeb jednotlivých cílových skupin. Přední...

Předseda senátu Nejvyššího soudu ČR JUDr. Ljubomír Drápal je přesvědčen, že novela občanského zákoníku je nezbytná. I proto přijal nabídku členství v expertní komisi, která má pomoci ministerstvu doladit stávající...

Soudkyně tribunálu Soudního dvora Evropské unie prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. momentálně zasedá ve čtyřčlenné expertní komisi, která pomáhá ministerstvu s přípravou novely občanského zákoníku. Její názor na podobu...

V reakci na mimořádný zájem odborné veřejnosti se Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo uveřejnit pracovní verzi připravovaného návrhu změn občanského zákoníku. Konkrétně nyní první část, kterou již ministerstvo...

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.